Člověk se po celý život učí proto, aby mohl zapomínat... ( autor )

Referát - TŘETÍ SVĚT- KOLONIE

1. května 2006 v 12:20 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis
TŘETÍ SVĚT- KOLONIE

DEKOLONIZACE - PŘÍČINY

Již v průběhu válečných a prvních poválečných let řešily hlavní koloniální velmoci -Velká Británie, Francie, USA,Belgie, Nizozemí problém se sílícím národně emancipačním pohybem. Ten měl ve větších koloniálních zemích podobu různorodých či protichůdných kmenových a nábožensky zabarvených nacionalismů. Stále výrazněji působila také liberalistická a humanistická představa-obyvatelstvo kolonií má přirozené právo na vlastní svobodný a nezávislý život. Veřejnost nesouhlasila s násilnými prostředky k udržení kolonií či se zvýšenými finančními náklady na udržování vojsk a nechtěla přijmout ani morální spoluzodpovědnost za represivní akce. Vazby mezi koloniemi a mocnostmi měly být zachovány pouze v podobě politické, vojenské, hospodářské a kulturní spolupráci.
PROCES DEKOLONIZACE

I. FÁZE (1945-1950)

- oblasti Jižní Asie, Dálného Východu a v arabském světě


II. FÁZE

- dekolonizace Afriky - většina nově vzniklých států nebyla dostatečně připravena na samostatnou státní existenci
1956 - Francie udělila nezávislost Maroku a Tunisku
1957 - jako první v rámci Britského společenství získala nezávislost Ghana. Její prezident Nkrumah prosazoval myšlenku politické a hospodářské jednoty celého kontinentu - inspirace v socialistickém kolektivismu. Tento návrh se objevil na panafrických kongresech (1958-Akkra, 1963-Addis Abeba)
Nkrumah v zemi zavedl režim osobní moci (podobný režimu Stalina) - >prudký pokles životní úrovně ->nespokojenost obyvatel = vojenské sesazení Nkrumaha.
Moc převzala Národní rada osvobození s prozápadní politikou

- v tomto období získalo nezávislost dalších 18 afrických zemí
- pro nezávislost svých některých kolonií se rozhodly: VB, FRA, BEL
- Alžírsku patřícímu pod FRA byla uznána samostatnost až roku 1962 podepsáním dohody v Evinu
- Portugalsko odmítlo nezávislost Mosambiku a Angoly - > partyzánská válka

Získaly nezávislost až v roce 1975
- Jihoafrická republika - až do roku 1961 měla statut britského dominia. Po vystoupení z Britského společenství národů se stala nezávislým státem, kde vládla bílá menšina -> politika apartheidu = diskriminace barevného obyvatelstva. Až po nástupu prezidenta Federika de Klerka (90.léta) byly uskutečněny první kroky na cestě k demokracii v zemi - plán na zapojení černošského obyvatelstva do politického života,propustil z vězení mnoho bojovníků proti apartheidu (Nelson Mandela). Roku 1994 se konají všerasové svobodné volby - > N. Mandala byl zvolen prezidentem

Ne všechna území se osamostatnila. U bývalých kolonií se udržela především ta, která se stala pevnou součástí mateřské země nebo byla příliš malá a chudá, aby přežila samostatně
S rozpadem kolonialismu se projevuje nový historický faktor: třetí svět, který vytvářely rozvojové země (nejen bývalé koloniální země, ale i ty, které se svým stavem dosaženého hospodářského rozvoje a stupněm politického, hospodářského, společenského a kulturního standardu řadí mezi rozvojové země)
HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY


- populační exploze
- potravinová krize
- problémy industrializace - možno úspěšně zavést jen technologicky a technicky jednoduchou průmyslovou výrobu (při zavádění nejmodernějších technologií vzniká problém menšího počtu pracovních míst = roste míra nezaměstnanosti)


POLITICKÉ PROBLÉMY

Dosažení hospodářského, sociálního a kulturního pokroku závisí ve většině rozvojových zemí na efektivitě a míře demokratičnosti politického systému, který je v zemích třetího světa velmi různorodý:

- teokracie … Saúdská Arábie
- standardní parlamentní demokracie + pluralita polit. stran + svobodné volby …Indie

- v některých státech byla demokratická vláda svržena vojenským pučem … Argentina, Kolumbie, Brazílie
- V mnoha zemích třetího světa vládnou vojenské a polovojenské režimy (diktatury jednoho muže)-podpora jedné vládnoucí politické strany -> pro uchování polit. moci a ze staré kmenové nenávisti jsou ochotni i zabíjet své odpůrce … Kambodža, Rwanda, …
  • Objevují se i problémy s náboženskou nesnášenlivostí … masakry mezi hindy a muslimy po vzniku Indie a Pákistánu
  • Dalším problémem je malá stabilita a časté státní převraty, způsobené většinou neúnosným stupněm korupce
  • Politiku zemí třetího světa výrazně zasáhlo i neustálé soupeření mezi Západem a Východem o vliv mezi nimi (součást vzájemné konfrontace ve studené válce). Jednalo se o poskytování hospodářské pomoci. Zde se ukázala ekonomická převaha Západu. Většina rozvojových zemí přistoupila na hospodářskou pomoc od Západu, jemuž se později beznadějně zadlužila.
  • 4/1955 se v indonéském Bandungu se konala afroasijská konference
- Společný postup národů Asie a Afriky v otázce udržení a upevnění míru a spolupráce na principu neúčasti v blocích. Reagovaly na vzájemnou konfrontaci mezi Východem a Západem, která mela za následek formování vojensko-politických bloků
zúčastnilo se 29 zemí, mezi mimy i země s komunistickými režimy (Čínská lidová rep., Vietnamská lidová rep.).
- Výsledkem konference bylo přijetí rezolucí o vzájemné hospodářské a technické pomoci, kulturní spolupráci + vyjadřovala se v nich o zmírnění mezinárodního napětí, likvidace kolonialismu a rasové diskriminace. Odsoudila používání prostředků masového ničení.
- Na tuto konferenci pak navazovalo hnutí nezúčastněných zemí - 9/1961- konference šéfů států a vlád v Bělehradě - přijata bělehradská deklarace (vyjádření větší politické aktivity nezúčastněných států + jejich větší podíl na řešení celosvětových problémů)
- 10/1964 - konference nezúčastněných v Káhiře - přijetí politického dokumentu "Program míru a mezinárodní spolupráce"
- političtí reprezentanti hnutí nezúčastněných: G. A. Násir (Egypt), J. B. Tito (Jugoslávie),D. Nehrú a I. Gandhíová (Indie)
- 70. léta - konání dalších 2 konferencí - Guayana (1972) a Alžírsko (1974). Zazněla zde kritika imperialismu USA + podpora vlny antiamerikanismu + kritika Západu pro jejich neokolonialistické vykořisťování
- Na základě zvýšená náročnost požadavků nezúčastněných zemí třetího světa způsobila vnitřní diferenciaci těchto zemí a jejich rozpad
Spoustu referátů najdete na našich školních stránkách www.zstrebivlice.blog.cz nebo na www.pokushistory.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama